Heldere en neutrale informatie over de zorg

 


We willen voor alle betrokkenen in de gezondheidszorg, zoals medisch specialisten, verpleegkundigen, huisartsen, patiënten, bestuurders, verzekeraars, farmaceuten en beleidsmakers, inzichtelijk maken hoe het zorgstelsel werkt. Dit lukt alleen door de handen ineen te slaan. Daarom is er nu het Platform Zó werkt de zorg.

 

 


 

Aan het woord

Wat vinden de platformpartners van Platform Zó werkt de zorg? Ze vertellen het hieronder.

 

Dianda Veldman, Patiëntenfederatie Nederland

Rudi van der Valk, Zorginstituut Nederland

Petra van Holst, Zorgverzekeraars Nederland

Hans Schmidt, SBOH

Caroline van den Brekel, LAD

Edwin Brugman, VvAA

Annemiek van Bolhuis, RIVM

Rienk Janssens, VNG

Marcel Melenhorst, AAG

Carla Vos, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Ilse van Wijk, Nederlandse Zorgautoriteit

Henk Nies, Vilans

Kees Kraaijeveld, De Argumentenfabriek

Kees Wessels, De Argumentenfabriek

Gertrude van Driesten, De Argumentenfabriek

Robin Fransman, De Argumentenfabriek

Wie kan Platformpartner worden?

Deelname aan het platform staat in principe open voor elke partij die de missie van Zó werkt de zorg onderschrijft. Alle platformpartners vinden het noodzakelijk dat het platform een breed en neutraal platform is waarin de belangrijke spelers in de zorgsector zijn vertegenwoordigd. We zijn erin geslaagd een goede mix te maken tussen private partijen, waaronder zorgaanbieders, zorginkopers en vertegenwoordigers van burgers, publieke partijen en kennisorganisaties. Gezamenlijk maken de platformpartners het mogelijk dat de informatie die onder de vlag van Zó werkt de zorg wordt gemaakt ook digitaal beschikbaar komt en daadwerkelijk wordt verspreid onder zorgprofessionals en in zorgopleidingen.

Rol partners

Wat is de rol van de verschillende partners? We onderkennen binnen het platform drie rollen: platformpartner, specialpartner en uitvoerder.

 

De platformpartners maken het platform mogelijk, zowel financieel als inhoudelijk. De platformpartners zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de uitvoerder, De Argumentenfabriek.

 

Naast de platformpartners, die instaan voor de basisinfrastructuur van het platform, hebben we 'specialpartners' die de verdiepingslagen financieel en inhoudelijk mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de LHV en PROFclass bij het maken van de special Zó werkt de huisartsenzorg. Vanzelfsprekend kunnen ook de platformpartners optreden als Specialpartner.

 

De Argumentenfabriek is de uitvoerende partij binnen het platform. De Argumentenfabriek is de enige producent van Zó werkt de zorg-producten en is vanuit die rol ook als enige verantwoordelijk voor de inhoud en bewaakt de juistheid, de onafhankelijkheid en de helderheid van de informatie. Voor praktische vragen over het platform kan eenieder altijd bij De Argumentenfabriek terecht.

Resultaten 2020-2021

Het jaar 2020-2021 is een actief jaar geweest voor het Platform Zó werkt de zorg. We brachten ons zevende én achtste boek uit: Zó werkt de gehandicaptenzorg en Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg. Ook verkochten we bijna 4.200 boeken, is het aanbod mini’s in de Zó werkt de zorg-app uitgebreid en tot onze grote tevredenheid heeft De Nederlandse GGZ zich bij ons aangesloten als platformpartner. Meer weten? Bekijk onze informatiekaart over platformjaar 2020-2021.

Resultaten 2019-2020

Wat hebben we 2019-2020 als Platform Zó werkt de zorg bereikt? Dat is best wel veel. We presenteerden ons zesde boek Zó werkt de geneesmiddelenzorg, waarvan inmiddels al ruim 3.500 exemplaren zijn verkocht. Met de Zó werkt de zorg-mini's voorzagen we Nederland in drie korte plaatjes van heldere feiten over actuele thema's. En we verwelkomden de Sociale Verzekeringsbank als nieuwe platformpartner. Meer weten? Bekijk onze informatiekaart over platformjaar 2019-2020.

Resultaten 2018-2019

Hoe voorzag Platform Zó werkt de zorg Nederland het afgelopen jaar van heldere en neutrale informatie over de zorg? Zomaar een greep. We presenteerden de nieuwe boekenspecials Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering, publiceerden nieuwe informatie in de Zó werkt de zorg-app, en verwelkomden twee nieuwe platformpartners. Benieuwd wat we nog meer hebben gedaan? Je leest het op de informatiekaart over platformjaar 2018-2019.

Resultaten 2017-2018

Er is veel gebeurd in platformjaar 2017-2018. Platform Zó werkt de zorg heeft dat inmiddels zestien partners heeft. Een uitgebreide en herziene editie van Zó werkt de zorg in Nederland, een boek over de ouderenzorg, interactieve visualisaties in de Zó werkt de zorg-app, presentaties over Zó werkt de zorg en publiciteit op social media, in nieuwsbrieven, en in zorgmedia. Op de Informatiekaart over het 2017-2018 staat een overzicht van alle ondernomen activiteiten.

 

Resultaten 2016-2017

Een eigen huisstijl, website, een boek over de huisartsenzorg, een app, presentaties over Zó werkt de zorg en bijeenkomsten over zorgthema's. Het is een greep uit de activiteiten van één jaar Platform Zó werkt de zorg, dat inmiddels steun krijgt van zestien partijen. Op de Informatiekaart over het platformjaar 2016-2017 staat een overzicht van alle ondernomen activiteiten.

 

 

 

Verantwoording

Hoe komt de informatie tot stand die het platform verspreidt? Objectief, feitelijk, onpartijdig, neutraal, betrouwbaar, eenduidig, toegankelijk en onafhankelijk. Dat is waar de informatie van het platform aan moet voldoen.

De Argumentenfabriek baseert zich als informatieproducent op vakliteratuur, denksessies met deskundigen, interviews en de vele openbare bestanden met data over de zorg. Het platform sluit zoveel mogelijk aan bij De Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Met oog op de leesbaarheid en toegankelijkheid blijven Zó werkt de zorg-producten ‘journalistieke’ producten. Dit houdt in dat De Argumentenfabriek naar eer en geweten gebruik zal maken van de kennis waarover platformpartners beschikken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij De Argumentenfabriek.

Mocht het voorkomen dat een platformpartner toch ernstige bezwaren heeft tegen een bepaalde interpretatie dan zullen we desgewenst dit verschil van mening expliciet maken en uitleggen in het betreffende product.

Wie verdient er aan het Platform?

Platform Zó werkt de zorg heeft geen winstdoelstelling. Alle partners dragen aan het platform bij met kennis, inspanning en of geld. De Argumentenfabriek krijgt als uitvoerder betaald voor het werk dat ze doen voor het platform. Eventuele meeropbrengsten, bijvoorbeeld uit de verkoop van boeken en online-producten, zal het platform herinvesteren in de verdere ontwikkeling van het platform. De Argumentenfabriek beheert de begroting van het platform en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de platformpartners. 

Interesse?

Het platform overstijgt de agenda’s van partijen, is neutraal en brengt kennis op één plek samen. Interesse om aan te sluiten? Mail chef Zorg Kees Wessels (De Argumentenfabriek), dan neemt hij contact op voor een kennismakingsgesprek.