Het platform

Het Platform Zó werkt de zorg wil het zorgdebat in Nederland voeden met feiten en overzichtelijke visualisaties van (onderdelen van) de gezondheidszorg. Daarom maken we de Zó werkt de zorg-app, boekenspecials en visualisaties. En nog meer!

Onderstaande 20 publieke en private partijen werken meerjarig met elkaar samen aan de missie van het platform, met een financiële en inhoudelijke bijdrage.

Tientallen partijen steunen het werk van het platform door zich als ‘special partner’ aan te sluiten bij de ontwikkeling een nieuw idee, zoals een van de prachtige boeken uit de serie Zó werkt de zorg.

Wie kan Platformpartner worden?

Deelname aan Het Platform staat in principe open voor elke partij die de missie van Zó werkt de zorg onderschrijft. Alle platformpartners vinden het noodzakelijk dat het platform een breed en neutraal platform is waarin de belangrijke spelers in de zorgsector zijn vertegenwoordigd. We zijn erin geslaagd een goede mix te maken van publieke partijen, kennisorganisaties en private partijen, waaronder zorgaanbieders, zorginkopers en vertegenwoordigers van burgers. Gezamenlijk maken de platformpartners het mogelijk dat de informatie die onder de vlag van Zó werkt de zorg wordt gemaakt ook digitaal beschikbaar komt en daadwerkelijk wordt verspreid onder zorgprofessionals en in zorgopleidingen.

Rol partners

Wat is de rol van de verschillende partners? We onderkennen binnen Het Platform drie rollen: platformpartner, specialpartner en uitvoerder.
De platformpartners maken het platform mogelijk, zowel financieel als inhoudelijk. De platformpartners zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de uitvoerder, De Argumentenfabriek.
Naast de platformpartners, die instaan voor de basisinfrastructuur van het platform, hebben we ‘specialpartners’ die de verdiepingslagen financieel en inhoudelijk mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de LHV en PROFclass bij het maken van de special Zó werkt de huisartsenzorg. Vanzelfsprekend kunnen ook de platformpartners optreden als specialpartner.
De Argumentenfabriek is de uitvoerende partij binnen het platform. De Argumentenfabriek is de enige producent van Zó werkt de zorg-producten en is vanuit die rol ook als enige verantwoordelijk voor de inhoud en bewaakt de juistheid, de onafhankelijkheid en de helderheid van de informatie. Voor praktische vragen over het platform kan eenieder altijd bij De Argumentenfabriek terecht.

Resultaten

Wat hebben we als Platform Zó werkt de zorg bereikt?

Aan het woord

Verantwoording

Hoe komt de informatie tot stand die het platform verspreidt? Objectief, feitelijk, onpartijdig, neutraal, betrouwbaar, eenduidig, toegankelijk en onafhankelijk. Dat is waar de informatie van het platform aan moet voldoen. De Argumentenfabriek baseert zich als informatieproducent op vakliteratuur, denksessies met deskundigen, interviews en de vele openbare bestanden met data over de zorg. Het platform sluit zoveel mogelijk aan bij De Staat van Volksgezondheid en Zorg. Met oog op de leesbaarheid en toegankelijkheid blijven Zó werkt de zorg-producten ‘journalistieke’ producten. Dit houdt in dat De Argumentenfabriek naar eer en geweten gebruik zal maken van de kennis waarover platformpartners beschikken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij De Argumentenfabriek. Mocht het voorkomen dat een platformpartner toch ernstige bezwaren heeft tegen een bepaalde interpretatie dan zullen we desgewenst dit verschil van mening expliciet maken en uitleggen in het betreffende product.

Wie verdient er aan het Platform?

Platform Zó werkt de zorg heeft geen winstdoelstelling. Alle partners dragen aan het platform bij met kennis, inspanning en/of geld. De Argumentenfabriek krijgt als uitvoerder betaald voor de werkzaamheden voor het platform. Eventuele meeropbrengsten, bijvoorbeeld uit de verkoop van boeken en online-producten, zal het platform herinvesteren in de verdere ontwikkeling van het platform. De Argumentenfabriek beheert de begroting van het platform en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de platformpartners.